0966 190708

21 Chuyên Đề Ôn Thi THPT Quốc Gia 2021 (Phần 19) – Bài Tập Động từ khuyết thiếu

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU

CÁCH DÙNG ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU – CAN/ BE ABLE TO

CANBE ABLE TO
“be able to” “can” để diễn tả một khả năng hay sự có thể. Tuy nhiên, “can” không có dạng tương lai nên ta sử dụng “will be able to”
Dùng để diễn tả những điều có thể làm do khả năng, năng khiếu của bản thân

Ví dụ:

I can swim. (= I have the ability to swim).

Dùng để diễn tả những điều có thể làm do cố gắng, xoay xở mới làm được

Ví dụ:

In spite of his broken leg, he was able to get out of the burning house.

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU – MUST/ HAVE TO

MUSTHAVE TO
Cả “must” “have to” đều có nghĩa là “cần phải/ phải”
Diễn tả sự cần thiết phải làm gì nhưng là do chủ quan (tự bản thân nhận thức thấy)

Ví dụ:

I must phone my sister. (=> I am aware that this is necessary).

Diễn tả sự cần thiết phải làm gì nhưng là do khách quan (nội quy, quy định…)

Ví dụ:

Students have to go to school on time.
(=> It’s school’s regulation).

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU – NEED

NEED (cần)
“Need” vừa là động từ thường, vừa là động từ khuyết thiếu
Need là động từ thường

– Nó phải dùng trợ động từ khi thành lập câu phủ định và nghi vấn

– Động từ theo sau nó phải dùng dạng “to infinitive”

Ví dụ:

She needs to see you.

She doesn’t need to see you.

Need là động từ khuyết thiếu

– Khi là động từ khuyết thiếu NEED chỉ có hình thức hiện tại và có đầy đủ đặc tính của một động từ khuyết thiếu.

Ví dụ:

Need he work so hard?

You needn’t go yet, need you?

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU – MUSTN’T/ NEEDN’T

MUSTN’TNEEDN’T
MUSTN’T (không được phép): mang ý cấm đoán.

Ví dụ: You mustn’t drink it. It is poisonous.

NEEDN’T (không cần thiết): mang ý nghĩa không bắt buộc.

Ví dụ: You needn’t hurry. We still have a lot time to do it.

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU – SHOULD/ OUGHT TO

SHOULDOUGHT TO
“should” “ought to” đều có nghĩa là “nên” dùng để đưa ra lời khuyên, ý kiến
Chỉ sự bắt buộc hay bổn phận nhưng ở mức độ nhẹ hơn “Must”.

Ví dụ:

– You should send this report by 8th September.

Chỉ sự bắt buộc. Mạnh hơn “Should” nhưng chưa bằng “Must”.

Ví dụ:

She really ought to apologize.

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU – SHALL/ WILL

SHALLWILL
“shall” “will” đều có nghĩa là “sẽ” dùng để đưa ra một quyết định tại thời điểm nói. “will” có thể đi được với tất cả các ngôi, còn “shall” chỉ được dùng với ngôi I/ we.
– Dùng để xin ý kiến, đưa gợi ý.

Ví dụ:

Where shall we eat tonight?

 

– Người ta dùng cấu trúc “Shall I…” để đề nghị giúp ai.

Ví dụ:

Shall I carry the luggage for you?

– Diễn đạt, dự đoán sự việc xảy ra trong tương lai.

Ví dụ:

Tomorrow will be sunny.

– Người ta dùng cấu trúc “Will you…” để đề nghị ai giúp mình.

Ví dụ:

Will you give me her address?

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU –  MAY/ MIGHT

MAYMIGHT
“may” “might” đều có nghĩa là “có lẽ” dùng để diễn tả điều gì có thể xảy ra nhưng không chắc . “Might” là quá khứ của “may”
– Diễn tả điều gì có thể xảy ra ở hiện tại.– Diễn tả điều gì có thể xảy ra ở quá khứ.

– “Might” được dùng không phải là quá khứ của “may” với mức độ “có thể” thấp hơn “may”.

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU – CAN/ COULD

CANCOULD
“can” “could” được dùng trong câu hỏi đề nghị, xin phép, yêu cầu.
Diễn tả khả năng hiện tại hoặc tương lai mà một người có thể làm được gì, hoặc một sự việc có thể xảy ra.

Ví dụ: I can swim./ It can rain.

Diễn tả khả năng xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: My brother could speak English when he was five.

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU – MODAL VERB + HAVE + VP2

Động từ khuyết thiếu

BÀI TẬP ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU ÁP DỤNG
1. You are not allowed to take photos in the museum.
A. You may take photos in the museum.
B.. You should take photos in the museum.
C. You mustn’t take photos in the museum.
D. You needn’t take photos in the museum.
2. I’m certain that Joe attended the ceremony as he can vividly recount the event.
A. Joe could have attended the ceremony as he can vividly recount the event.
B.. Joe must have attended the ceremony as he can vividly recount the event.
C. Joe mightn’t have attended the ceremony as he can vividly recount the event.
D. Joe needn’t have attended the ceremony as he can vividly recount the event.
3. I thought it was not necessary to book tickets for the film in advance, but I was wrong.
A. I needn’t have booked tickets for the film in advance.
B.. I couldn’t have booked tickets for the film in advance.
C. I should have booked tickets for the film in advance.
D. I must have booked tickets for the film in advance.
4. I’m sure that they had practiced hard for the games as they won a lot of medals
A. They couldn’t have practiced hard for the games as they won a lot of medals
B. They must have practiced hard for the games as they won a lot of medals
C. They shouldn’t have practiced hard for the games as they won a lot of medals
D. They might have practiced hard for the games as they won a lot of medals.
5. It was wrong of you to criticise your son in front of his friends.
A. You could have criticised your son in front of his friends.
B.. You must have criticised your son in front of his friends.
C. You mightn’t have criticised your son in front of his friends.
D. You shouldn’t have criticised your son in front of his friends.
6. I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam.
A. Luisa must be very disappointed when she failed the exam.
B.. Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.
C. Luisa may be very disappointed when she failed the exam.
D. Luisa could have been very disappointed when she failed the exam.
7. I really believe my letter came as a great surprise to John.
A. John might be very surprised to receive my letter.
B.. John might have been very surprised to receive my letter.
C. John must be very surprised to receive my letter.
D. John must have been very surprised to receive my letter.
8. Sally paid for her travel in advance, but it wasn’t necessary.
A. Sally needn’t have paid for her travel in advance.
B.. Sally might not have paid for her travel in advance.
C. Sally may not have paid for her travel in advance.
D. Sally couldn’t have paid for her travel in advance.
9. You needn’t have taken so many warm clothes there.
A. It was not necessary for you to take so many warm clothes there.
B.. You have taken so many warm clothes there that I don’t need.
C. There’s no need for you to take so many warm clothes there.
D. You took lots of warm clothes there but it turned out not necessary.
10. Mary should never have been allowed to try to swim in the sea alone.
A. When Mary let to swim in the sea alone, she said new what she was doing.
B.. It would probably be wrong to let Mary swims in the sea on her own.
C. No one could have stopped Mary from trying to swim in the sea by herself.
D. Someone ought to have stopped Mary from attempting to swim in the sea on her own.
11. It was impossible that he forgot to wear the helmet.
A. He should have worn the helmet
B.. He must have worn the helmet
C. He might have forgot to wear the helmet
D. He needn’t have forgot wearing the helmet
12. The fishes had died. I’m sure he forgot to feed them.
A. He must have forgot to feed the fishes.
B.. He should have fed the fishes.
C. He needn’t have fed the fishes.
D. He might have forgot feeding the fishes.
13. His parents complained about his absence from school. It’s wrong of him not to tell them about that.
A. He should have told his parents about his absence from school.
B. He might have told his parents about his absence from school.
C. He must have told his parents about his absence from school.
D. He can have told his parents about his absence from school.
14. I’m sure that she didn’t kill him because she was with me at the supermarket when the murder happened.
A. She mustn’t have killed him because she was with me at the supermarket when the murder happened.
B. She needn’t have killed him because she was with me at the supermarket when the murder happened.
C. She can’t have killed him because she was with me at the supermarket when the murder happened.
D. She shouldn’t have killed him because she was with me at the supermarket when the murder happened
15. Perhaps he will return before you call.
A. He may be returning before you called.
B.. He may/might have returned before you called.
C. He should have returned before you called.
D. He may return before you call.
16. You don’t need to type the letter right now. You can do it later.
A. You mustn’t type the letter right now because you can do it later.
B.. You can’t have typed the letter right now because you can do it later.
C. You needn’t type the letter right now because you can do it later.
D. You needn’t have typed the letter right now because you can do it later.
17. It’s against the law if you hunt the endangered species.
A. You don’t need to hunt the endangered species.
B.. You mustn’t hunt the endangered species.
C. You needn’t hunt the endangered species.
D. You can’t hunt the endangered species.
18. I’m sure he knew all about the secret because he was there when we were talking.
A. He must be knowing all about the secret because he was there when we were talking.
B.. He should have known all about the secret because he was there when we were talking.
C. He must have known all about the secret because he was there when we were talking.
D. He might have known all about the secret because he was there when we were talking.
19. It isn’t mandatory to submit my assignment today.
A. I mustn’t submit my assignment today.
B.. My assignment must have been submitted today.
C. I needn’t submit my assignment today.
D. My assignment is required to submit by today.
20. Tom went on and on apologizing about it, which was quite unnecessary.
A. Tom can’t have apologized. I quite understand.
B.. Tom shouldn’t have apologized. I quite understand.
C. Tom wouldn’t have apologized. I quite understand.
D. Tom needn’t have apologized. I quite understand.
21. It’s possible that she didn’t hear what I said.
A. She might have not heard what I said.
B.. She might not hear what I said.
C. She may not hear what I said.
D. She may not have heard what I said.
22. It’s was wrong of you to betray her because she was kind to you.
A. You shouldn’t have betrayed her because she was kind to you.
B.. You needn’t have betrayed her because she was kind to you.
C. You can’t have betrayed her because she was kind to you.
D. You mustn’t have betrayed her because she was kind to you.
23. I’m sure he did this because I saw him standing there.
A. He must have done this because I saw him standing there.
B.. He can have done this because I saw him standing there.
C. He need have done this because I saw him standing there.
D. He may have done this because I saw him standing there.
24. I’m sure it wasn’t Mr. Pike you saw because he is in London.
A. It mustn’t have been Mr. Pike you saw because he is in London.
B.. It can’t have been Mr. Pike you saw because he is in London.
C. It mightn’t be Mr. Pike you saw because he is in London.
D. It couldn’t be Mr. Pike you saw because he is in London.
25. You have to do clean the house every morning because there is a lot of smoke out there.
A. The house has been cleaned every morning because there is a lot of smoke out there.
B.. The house has to do by you every morning because there is a lot of smoke out there.
C. The house has to be done every morning because there is a lot of smoke out there.
D. The house have to be done every morning because there is a lot of smoke out there.
26. It isn’t necessary for you to send her a letter today.
A. Her letter must have been sent today.
B.. I mustn’t send her letter today.
C. Her letter was required to send today.
D. You needn’t send her a letter today.
27. Is it possible for me to phone you at about 10 pm tomorrow?
A. Will I phone you at about 10 pm tomorrow?
B.. Can I phone you at about 10 pm tomorrow?
C. Must I phone you at about 10 pm tomorrow?
D. Could phone you at about 10 pm tomorrow?
28. It’s time for me to start to think about the job I will do in the future.
A. I should start to think about the job I will do in the future.
B.. I may start to think about the job I will do in the future.
C. I needn’t start to think about the job I will do in the future.
D. I must have started to think about the job I will do in the future.
29. James should have been told the news a long time ago.
A. James did not tell the news a long time ago.
B.. James had not told the news for a long time.
C. James was not told the news although it was necessary for him.
D. James has not been told the news for a long time although he should know it.
30. Smoking is not allowed in public places such as: hospitals, schools.
A. You needn’t smoke in public places such as: hospitals, schools.
B.. You mustn’t smoke in public places such as: hospitals, schools.
C. You don’t smoke in public places such as: hospitals, schools.
D. You may smoke in public places such as: hospitals, schools.

<= Đề trước                                                                                                                       Đề sau =>

Bài Viết Liên Quan