0966 190708

LOGARIT LÀ GÌ? CÔNG THỨC LOGARIT VÀ BÀI TẬP TOÁN 12 CHƯƠNG 2 BÀI 3

I. Logarit là gì?  Cho hai số dương a, b với a≠1. Nghiệm duy nhất của phương trình ax=b được gọi là logab ( tức là số α có tính chất là aα =b). Như vậy logab=α⇔aα=b II. Công thức Logarit Công thức logarit gồm có những biến đổi cơ bản và cần thiết nhất để học sinh xử lý các bài…

Xem thêm

HÀM SỐ LŨY THỪA LÀ GÌ? LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TOÁN 12 CHƯƠNG 2 BÀI 2

I. Khái niệm hàm số lũy thừa Hàm số lũy thừa là các hàm số dạng y=xα(α∈R). Các hàm số lũy thừa tập xác định khác nhau, tùy theo α: – Nếu α nguyên dương thì tập các định là R. – Nếu α nguyên âm hoặc α=0 thì tập các định là R∖{0}. – Nếu α không nguyên thì tập các định là (0;+∞). II. Đạo hàm của…

Xem thêm